คณะกรรมการบริหาร

on . Posted in About TSA

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย (วาระ 2 ปี ตั้งแต่ วันที่ 6 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป)

 1. ศ.อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ : นายกสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย
 2. ศ.ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ : ที่ปรึกษาสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย
 3. รศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช : ที่ปรึกษาสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย
 4. รศ.ดร.พาชิตชนัต ศิริพานิช : ที่ปรึกษาสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย
 5. คุณจีราวรรณ บุญเพิ่ม : ที่ปรึกษาสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย
 6. คุณเขมทัต สุคนธสิงห์ : ที่ปรึกษาสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย
 7. รศ.ดร.มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ : อุปนายกสมาคมสถิติแห่งประเทศไทยและบรรณาธิการ
 8. รศ.ดร.กมล บุษบา : อุปนายกสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย
 9. รศ.สุรินทร์ ขนาบศักดิ์ : บรรณาธิการบริหาร
 10. ผศ.ดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์ : รองบรรณาธิการ
 11. ผศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี : นายทะเบียนและผู้ช่วยบรรณาธิการ
 12. ผศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล : ปฏิคมและรองบรรณาธิการ
 13. ผศ.ดร.สุขุมาล สาริกะวณิช : ประชาสัมพันธ์
 14. นางภาวสุทธิ์ จึงอนุวัตร : เหรัญญิก
 15. ผศ.ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ : เลขาธิการสมาคมสถิติแห่งประเทศไทยและผู้ช่วยบรรณาธิการ
 16. ผศ.สุวิมล พันธ์แย้ม : ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย
 17. ศ.ดร.สำรวม จงเจริญ : กรรมการกลาง
 18. ผศ.ดร.เกตุจันทร์ จำปาไชยศรี : กรรมการกลาง
 19. ผศ.ดร.นราทิพย์ จั่นสกุล : กรรมการกลาง
 20. รศ.ดร.กัลยา วานิชย์บัญชา : กรรมการกลาง
 21. ผศ.ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี : กรรมการกลาง
 22. อาจารย์พีระ ทองมี : กรรมการกลาง
 23. นางสาวบงกช วิบูลย์ธนานันต์ : กรรมการกลาง
 24. นางวรกร ไหมอุ้ม : กรรมการกลาง 

คณะกรรมการชุดก่อตั้ง

 1. พลตรี พระเจ้าวรวงค์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ : องค์อุปถัมภ์
 2. ศ.ดร.ปรเสริฐ ณ นคร : ที่ปรึกษา
 3. ศ.ดร.บัณฑิต กันตะบุตร : นายก
 4. ศ.ดร.สง่า สรรพศรี : อุปนายก
 5. ศ.ดร.ไชยยันตร์ กัมปนาทแสนยากร : อุปนายก
 6. ดร.นิยม ปุราคำ : เลขาธิการ
 7. นางนงนุช โรจนเวทย์ : ผู้ช่วยเลขาธิการ
 8. ผศ.สมศรี ลีลานุช : เหรัญญิก
 9. นางสุบงกช จามีกร : ผู้ช่วยเหรัญญิก
 10. นางศิริพร สาเกทอง : นายทะเบียน
 11. ดร.สรชัย พิศาลบุตร : สาราณียกร
 12. นายนิคม จินนิกร : ปฏิคม
 13. นายสมคิด พนมยงค์ : ประชาสัมพันธ์
 14. ดร.ประชุม สุวัตถี : กรรมการ
 15. ดร.สมภพ ไกรโรจนานันท์ : กรรมการ
 16. ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ : กรรมการ
 17. ดร.สมนึก ศรีปลั่ง : กรรมการ
 18. น.ส.สง่า ดวงรัตน์ : กรรมการ

รายชื่อนายก เลขาธิการ เหรัญญิก

ชุดที่ พ.ศ. นายกสมาคม เลขาธิการ เหรัญญิก
1 2516-2518 ศ.ดร.บัณฑิต กันตะบุตร ดร.นิยม ปุราคำ ผศ.สมศรี ลีลานุช
2 2519-2521 ศ.ดร.สง่า สรรพศรี นางนงนุช โรจนเวทย์ ผศ.สมศรี ลีลานุช
3 2521-2523 ดร.นิยม ปุราคำ ผศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร นางนงนุช โรจนเวทย์
4 2524-2526 รศ.ดร.ประชุม สุวัตถี ผศ.ดร.สุชาดา กีระนันทน์ ผศ.สุบงกช จามีกร
5 2526-2528 รศ.ดร.ประชุม สุวิตถี ผศ. นรีวรรณ จินตกานนท์ ผศ.ผกาวดี ศิริรังษี
6 2528-2530 ดร.สง่า สรรพศรี รศ.ดร.สุชาดา กีระนันทน์ ผศ.สายสุดา สมชิต
7 2530-2532 รศ.สมศรี ลีลานุช รศ.ดร.สุชาดา กีระนันทน์ รศ.ผกาวดี ศิริรังษี
8 2532-2534 รศ.สมศรี ลีลานุช ผศ.อัจฉรีย์ จันทลักขณา นางอุษาลักษณ์(นงนุช) โรจนเวทย์
9 2534-2536 นายวราวุฒิ(สุธรรม) นิ่มพิทักษ์พงค์ นางมณีรัตน์ ผลิพัฒน์ นางอุษาลักษณ์(นงนุช) โรจนเวทย์
10 2536-2538 นายวราวุฒิ(สุธรรม) นิ่มพิทักษ์พงค์ นางมณีรัตน์ ผลิพัฒน์ นางอุษาลักษณ์(นงนุช) โรจนเวทย์
11 2538-2540 รศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร รศ.จลีพร โกลากุล นางอุษาลักษณ์ โรจนเวทย์
12 2540-2542 รศ.ดร.สุชาดา กีระนันทน์ รศ.วัลภา ประกอบผล นางอุษาลักษณ์ โรจนเวทย์
13 2542-2544 รศ.ดร.สุชาดา กีระนันทน์ รศ.วัลภา ประกอบผล นางอุษาลักษณ์ โรจนเวทย์
14 2544-2546 รศ.ดร.สุชาดา กีระนันทน์ น.ส.เบญจวรรณ อัครโชติกวนิชย์ นางอุษาลักษณ์ โรจนเวทย์
15 2546-2548 ศ.ดร.สุชาดา กีระนันทน์ น.ส.เบญจวรรณ อัครโชติกวนิชย์ นางอุษาลักษณ์ โรจนเวทย์
16 2548-2550 ศ.ดร.สุชาดา กีระนันทน์ น.ส.เบญจวรรณ อัครโชติกวนิชย์ นางอุษาลักษณ์ โรจนเวทย์
17 2550-2552 ศ.ดร.สุชาดา กีระนันทน์ น.ส.เบญจวรรณ อัครโชติกวนิชย์ นางอุษาลักษณ์ โรจนเวทย์
18 2552-2554 ศ.ดร.สุชาดา กีระนันทน์ รศ. ดร.สุวาณี สุรเสียงสังข์ นางภาวสุทธิ์ จึงอนุวัตร
19 2554-2556 ศ. อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ ผศ.ดร. ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ นางภาวสุทธิ์ จึงอนุวัตร
20 2556-2558 ศ. อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ รศ.ดร. ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ นางภาวสุทธิ์ จึงอนุวัตร
21 2558-2560 ศ. อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ รศ.ดร. ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ นางภาวสุทธิ์ จึงอนุวัตร