มหาวิทยาลัย

on . Posted in TSA Contact

 

รายชื่อมหาวิทยาลัย เรียงตามตัวอักษร Website URL
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://www.ku.ac.th
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://www.bu.ac.th
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี http://www.bkkthon.ac.th
มหาวิทยาลัยเกริก http://www.krirk.ac.th
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต http://www.kbu.ac.th
มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://www.kku.ac.th
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.chula.ac.th
มหาวิทยาลัยชินวัตร http://www.siu.ac.th
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://www.cmu.ac.th
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น http://www.stjohn.ac.th
มหาวิทยาลัยทักษิณ http://www.tsu.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี http://www.kmutt.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ http://www.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร http://www.mut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี http://www.sut.ac.th
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www.tu.ac.th
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ http://www.dpu.ac.th
มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.nu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา http://www.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยปทุมธานี http://www.ptu.ac.th
มหาวิทยาลัยพายัพ http://www.payap.ac.th
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม http://www.msu.ac.th
มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.mahidol.ac.th
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ http://www.mju.ac.th
มหาวิทยาลัยรังสิต http://www.rsu.ac.th
มหาวิทยาลัยรัชต์ภาคย์ http://www.rajapark.ac.th
มหาวิทยาลัยรามคำแหง http://www.ru.ac.th
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเซีย http://www.ait.ac.th
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ http://www.wu.ac.th
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://www.swu.ac.th
มหาวิทยาลัยศรีปทุม http://www.spu.ac.th
มหาวิทยาลัยศิลปากร http://www.su.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ http://www.psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสยาม http://www.siamu.ac.th
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช http://www.stou.ac.th
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย http://www.utcc.ac.th
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ http://www.hcu.ac.th
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ http://www.au.edu
มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย http://www.eau.ac.th
มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ http://www.sau.ac.th
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.ubu.ac.th

 


 

รายชื่อสถาบัน เรียงตามตัวอักษร Website URL
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ http://www.nida.ac.th
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง http://www.kmitl.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี http://www.rmutt.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ http://www.rmutsb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ http://www.rmutk.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ http://www.rmutr.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร http://www.rmutp.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก http://www.rmutto.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา http://www.rmutl.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน http://www.rmuti.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย http://www.rmutsv.ac.th
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ http://www.cri.or.th

 


 

รายชื่อสถาบันราชภัฏ เรียงตามตัวอักษร Website URL
สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร http://www.kpru.ac.th
สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี http://www.kru.ac.th
สถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์ http://web1.rru.ac.th
สถาบันราชภัฏจอมบึง http://www.mcru.ac.th
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม http://www.chandra.ac.th
สถาบันราชภัฏเชียงราย http://www.ricr.ac.th
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ http://www.cmru.ac.th
สถาบันราชภัฏชัยภูมิ http://www.cpru.ac.th
สถาบันราชภัฏเทพสตรี http://www.tru.ac.th
สถาบันราชภัฏธนบุรี http://www.dru.ac.th
สถาบันราชภัฏนครปฐม http://www.npru.ac.th
สถาบันราชภัฏนครพนม http://www.npu.ac.th
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา http://www.nrru.ac.th
สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช http://www.nstru.ac.th
สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ http://www.nsru.ac.th
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา http://www.bsru.ac.th
สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ http://www.bru.ac.th
สถาบันราชภัฏพระนคร http://www.pnru.ac.th
สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา http://www.aru.ac.th
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม http://www.psru.ac.th
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี http://www.pbru.ac.th
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ http://www.pcru.ac.th
สถาบันราชภัฏภูเก็ต http://www.pkru.ac.th
สถาบันราชภัฏมหาสารคาม http://www.rmu.ac.th
สถาบันราชภัฏยะลา http://www.yru.ac.th
สถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด http://www.reru.ac.th
สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ http://web1.rru.ac.th
สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี http://www.rbru.ac.th
สถาบันราชภัฏลำปาง http://www.lpru.ac.th
สถาบันราชภัฏเลย http://www.lru.ac.th
สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์) http://www.vru.ac.th
สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ http://www.sskru.ac.th
สถาบันราชภัฏสกลนคร http://www.snru.ac.th
สถาบันราชภัฏสงขลา http://www.skru.ac.th
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต http://www.dusit.ac.th
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา http://www.ssru.ac.th
สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี http://www.sru.ac.th
สถาบันราชภัฏสุรินทร์ http://www.srru.ac.th
สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง http://www.mcru.ac.th
สถาบันราชภัฏอุดรธานี http://www.udru.ac.th
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ http://www.uru.ac.th
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี http://www.ubru.ac.th