สมาชิกสมาคม

on . Posted in TSA Old Site Data

ประเภทสมาชิกของสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย แบ่งเป็น 5 ประเภทดังนี้

  1. สมาชิกกิตติมศักดิ์ คือ บุคคลที่ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการของสมาคมได้ลงมติเชิญเข้าเป็นสมาชิก
  2. สมาชิกสามัญ คือ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาการสถิติ หรือได้รับการอบรมจากมหาลัยหรือเทียบเท่า
  3. สมาชิกสมทบ คือ ผู้ที่สนใจในกิจการของสมาคม และคณะกรรมการได้พิจารณารับเป็นสมาชิกสมทบ
  4. สมาชิกนิสิตนักศึกษา คือ นิสิต หรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน
  5. สมาชิกองค์การ คือ องค์การ หรือสถาบันนิติบุคคลใดๆ ในประเทศไทย หรือในต่างประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์อยู่ใน แนวเดียวกับข้อ 3 แห่งข้อบังคับนี้ และ กรรมการได้พิจารณารับเป็นสมาชิกของสมาคมนี้

"การเป็นสมาชิกสมาคม จะพึงเป็นได้แต่ประเภทเดียว"