สมาคมสถิติแห่งประเทศไทย

on . Posted in About TSA

สมาคมสถิติแห่งประเทศไทย ก่อกำเนิดขึ้นด้วยความร่วมใจของบัณฑิตสถิติ อาจารย์ นักวิชาการ และผู้ใช้สถิติ ด้วยความประสงค์ที่จะให้มีสมาคมที่เป็นศูนย์กลางของนักสถิติทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมวิชาการสถิติ และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง ให้มีการใช้สถิติในหลักการต่างๆ ให้แพร่หลาย

จึงได้ร่วมกันก่อตั้งสมาคมขึ้น ในช่วงปี พ.ศ. 2515 และได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นสมาคม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2516 โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดก่อตั้ง ซึ่งมีพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ เป็นองค์อุปถัมภ์ ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร เป็นที่ปรึกษา และศาสตราจารย์ บัณฑิต กันตะบุตร เป็นนายกก่อตั้ง