รายชื่อสมาชิกสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย

on . Posted in About TSA

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย (ชุดใหม่)

 1. รศ. อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ : นายกสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย
 2. รศ.ดร. พาชิตชนัต ศิริพานิช : อุปนายกสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย
 3. รศ.ดร. มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ : อุปนายกสมาคมสถิติแห่งประเทศไทยและบรรณาธิการ
 4. รศ. สุรินทร์ ขนาบศักดิ์ : บรรณาธิการบริหาร
 5. ผศ.ดร. วินัย โพธิ์สุวรรณ์ : รองบรรณาธิการ
 6. ผศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี : นายทะเบียนและผู้ช่วยบรรณาธิการ
 7. ผศ. ดร. วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล : ปฏิคมและรองบรรณาธิการ
 8. ดร. สุขุมาล สาริกะวณิช : ประชาสัมพันธ์
 9. นางภาวสุทธิ์ จึงอนุวัตร : เหรัญญิก
 10. ผศ.ดร. ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ : เลขาธิการสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย
 11. อาจารย์สุวิมล พันธ์แย้ม : ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย
 12. รศ.ดร. กัลยา วานิชย์บัญชา : กรรมการกลาง
 13. ผศ.ดร.เกตุจันทร์ จำปาไชยศรี : กรรมการกลาง
 14. ดร.อำไพ ทองธีรภาพ : กรรมการกลาง
 15. ผศ.ดร.นราทิพย์ จั่นสกุล : กรรมการกลาง 

 รายชื่อสมาชิกสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย