กิจกรรมสมาคม (2517-2545)

on . Posted in TSA Old Site Data

 1. การประชุมวิชาการเรื่อง "สถิติประยุกต์ภาคเหนือ ครั้งที่ 4" ร่วมกับภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, โปรแกรมสถิติประยุกต์ สถาบันราชภัฎเชียงใหม่, และภาควิชาสถิติมหาวิทยาลัยพายัพ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2545
 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสอนสถิติเบื้องต้นสำหรับผู้เรียนต่างสาขาวิชา" จัดโดยภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สมาคมสถิติแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2543
 3. การประชุมวิชาการเรื่อง "สถิติกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" ร่วมกับภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมนักประชากรไทย 28-29 พฤษภาคม 2542 ที่จังหวัดเชียงใหม่
 4. "The Sixth Southeast Asian Statistics Seminar" เป็นการสัมมนาวิชาการระหว่าง ประเทศ เมื่อ ณ โรงแรมอิมพีเรียล เมื่อ วันที่ 18 - 20 กันยายน 2530 จัดร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และ พลังงาน โดยความร่วมมือกับ Singapone Instute of Statistics และ Malaysian Institute of Statistics
 5. "สถิติกับการวิจัย" ร่วมกับภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อ 18-19 ตุลาคม 2527 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่
  1. การวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
  2. เทคนิคการสุ่มตัวอย่างกับการวิจัย
  3. การวิเคราะห์เชิงสถิติในการวิจัย
  4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการพยากรณ์ในการวิจัย
  5. แผนแบบการทดลองกับการวิจัย
  6. คอมพิวเตอร์กับการวิจัย
  7. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การส่งเสริมการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์" โดย ศาสตราจารย์ ดร. สง่า สรรพศรี
 6. "การใช้และปัญหาการใช้สถิติ" เมื่อ 17-18 กุมภาพันธ์ 2527 ที่โรงแรมอินทรา
  1. สถิติกับปัญหาบ้านเมือง
  2. สถิติกับการศึกษา ธุรกิจ การเกษตรกับคอมพิวเตอร์
  3. การใช้และปัญหาการใช้สถิติในการศึกษา ธุรกิจ การเกษตรกับคอมพิวเตอร์
  4. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "บทบาทของสถิติและคอมพิวเตอร์ในด้านการทหาร" โดยพลเอกสายหยุด เกิดผล
 7. "สถิติกับการพัฒนาประเทศ"เมื่อ 25-26 กุมภาพันธ์ 2526 ที่โรงแรมอินทรา
  1. สถิติในการพัฒนาประเทศ
  2. ระบบข้อมูลที่เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ
  3. แนวโน้มความต้องการและการผลิตนักสถิติ
  4. บทบาทของนักสถิติในการพัฒนาประเทศ
 8. "สถิติกับการพัฒนาชนบท" ร่วมกับภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ 15-16 มกราคม 2525 ณ ห้องประชุมสถิติ
  1. นโยบายการพัฒนาชนบท
  2. ปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลในการพัฒนาชนบท
  3. ปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลในการพัฒนาสาธารณสุข การศึกษาและการเกษตร
  4. วิธีการทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบทโดยเฉพาะในการติดตามและประเมินโครงการบทบาทของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และการใช้ข้อมูลดาวเทียม
  5. บทบาทของธนาคารและธุรกิจเอกชนในการพัฒนาชนบท
 9. "การใช้ประโยชน์สถิติในประเทศไทย" เมื่อ 7-8 กุมภาพันธ์ 2520 ที่โรงแรมดุสิตธานี
  1. การใช้ประโยชน์สถิติในวงการรัฐบาลด้านการวางแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมการวางแผนพัฒนาการศึกษาและการควบคุมการเงินและการคลังของประเทศ
  2. การใช้ประโยชน์สถิติในวงการเอกชน ด้านธนาคารพาณิชย์ ประกันภัย วิจัยธุรกิจและสื่อสารมวลชน
  3. การใช้ประโยชน์สถิติในวงการวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข การเกษตร อุตสาหกรรมและสังคมศาสตร์
 10. "สถานการณ์สถิติของประเทศไทย" เมื่อ 25 กันยายน 2517 ที่โรงแรมเอราวัณ มีผู้เข้าร่วมประชุม 270 คน
  1. การให้การศึกษาวิชาสถิติในประเทศไทย
  2. การปฏิบัติงานสถิติในประเทศไทย
  3. สถานภาพอาชีพนักสถิติในประเทศไทย