ข่าวสมาคม (2549)

on . Posted in TSA Old Site Data

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท - เอก ประจำปีการศึกษา 1/2548 รอบสอง ระหว่างวันที่ 10 ก.พ. - 10 มี.ค. 2548 โดยมีหลักสูตรดังนี้.

 1. หลักสูตร ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาสถิติ (หลักสูตรนานาชาติ)
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  • สาขาสถิติประยุกต์
  • สาขาคณิตศาสตร์
  • สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • สาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท
  • สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
  • สาขาเกษตรยั่งยืน

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 โทร. 025-644-526 (คุณรื่นฤดี)


การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ประจำปี 2549 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ เครือข่ายการวิจัยสถิติศาสตร์ เครือข่ายการจัดการข้อมูลและชีวสถิติ และสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย 25-26 พฤษภาคม 2549 ณ พัทยา
รายละเอียด [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [เอกสารแนบ 4]


ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษทางสถิติ "New Diagnostic Tools in Statistics" ณ วันที่ 20-27 , 27-30 มี.ค. 2549 ผู้สนใจสามารถติดต่อแจ้งความจำนงได้ (รายละเอียด)